Aktuality

POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU

Centrum poradenstva a prevencie v Lučenci sa od februára 2023 zapojilo do Plánu obnovy a odolnosti SR.
Cieľom projektu bola podpora prepojenia systému poradenstva a prevencie s podporou vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) v školskom roku 2022/2023.
 
Financie na tento účel sú čerpané z Komponentu 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania, Reformy 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov.
 
Prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti sme v našom zariadení zamestnávali 12 pedagogických asistentov v školách regiónu Lučenec a Poltár.
 
Projekt sa pomaly chýli ku koncu. 31.8.2023 sa rozlúčime s pedagogickými asistentmi v našom zariadení. Chceli by sme sa poďakovať za spoluprácu riaditeľom spolupracujúcich škôl ako aj samotným pedagogickým asistentom. Väčšina pedagogických asistentov ostáva pracovať v rezorte školstva.
 
Zapojené školy :
• ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
• ZŠ, Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec
• ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II/ 3079, 984 03 Lučenec
• ZŠ s MŠ Hany Ponickej, Družstevná 11, 985 11 Halič
• ZŠ Divín, Lúčna 8, 985 52 Divín
• ZŠ, Školská 9, 985 54 Lovinobaňa
• ZŠ, Školská 1, 986 01 Fiľakovo
• ZŠ, Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
• ZŠ, Školská 3, 987 01 Poltár
• ZŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou
• ZŠ s MŠ, Banská 1176/47, 985 22 Cinobaňa
• ZŠ, Hlavná ulica 86/29, 985 26 Málinec
 
Mgr. Margaréta Chrienová, riaditeľka CPP
 

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA - LOGOPÉD

Voľná pracovná pozícia

na pracovnú činnosť odborného zamestnanca  v kategórii 

LOGOPÉD

 

 1. Názov a adresa zamestnávateľa

Centrum  poradenstva a prevencie

 1. Rázusa 25, 984 01 Lučenec

Tel.: 047/ 43 32 300, 0915 048 234

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 1. Pracovná pozícia

Logopéd

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:

 

 • Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Motivačný list
 • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Odmeňovanie
 • podľa zákona 553/ 2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii  logopéd  sú uvedené vo  Vyhláške č. 173/ 2023 Z.z. v prílohe č. 14

 

 

KONTAKT:

Mgr. Margaréta Chrienová, riaditeľka CPPPaP  – 047/43 32 300, 0915 048 234

Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu CPP, M. Rázusa 25, 984 01 Lučenec v obálke označenej „Výberové konanie “  do 18.8.2023 do 12.00 hod.

V prípade doručenia obálky poštou rozhoduje dátum podania zásielky. Uchádzači budú na výberové konanie  pozvaní telefonicky.

 

 

Mgr. Margaréta Chrienová, v.r.

riaditeľka CPP

 

 

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA - SOCIÁLNY PEDAGÓG

Voľná pracovná pozícia

na pracovnú činnosť odborného zamestnanca  v kategórii  

sociálny pedagóg

 

 1. Názov a adresa zamestnávateľa

Centrum poradenstva a prevencie

 1. Rázusa 25, 984 01 Lučenec

Tel.: 047/ 43 32 300, 0915 048 234

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 1. Pracovná pozícia

Sociálny pedagóg

 

 1. Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské II. stupňa, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch, Príloha č. 16

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:

 

 • Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • Profesijný životopis
 • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 1. Iné požiadavky súvisiace s pracovným miestom
 • pracovné nasadenie, odbornosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa

 

 1. Odmeňovanie
 • podľa zákona 553/ 2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov

 

KONTAKT:

Mgr. Margaréta Chrienová, riaditeľka CPPPaP  – 047/43 32 300, 0915 048 234

Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu CPP, M. Rázusa 25, 984 01 Lučenec v obálke označenej „Výberové konanie“  do 18.8.2023 do 12.00 hod.

V prípade doručenia obálky poštou rozhoduje dátum podania zásielky. Uchádzači budú na výberové konanie  pozvaní telefonicky.

 

Zverejnenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, 984 01 Lučenec

Oznam pre verejnosť

Vážení riaditelia škôl, učitelia, odborní zamestnanci, žiaci, rodičia, všetci, čo s nami spolupracujete...
 
Oznamujeme verejnosti, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa mení sieť škôl a školských zariadení nasledovne:
S účinnosťou od 28.2.2023 bolo vyradené Elokované pracovisko, Karola Supa 48, Lučenec ako súčasť Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec zo siete škôl a školských zariadení.
 
Naopak, s účinnosťou od 1.marca 2023 sa zaradilo do siete škôl a školských zariadení Elokované pracovisko, Dr. Herza 145/8, Lučenec ako súčasť Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec. S účinnosťou od 1.marca 2023 sa zaraďuje do siete škôl a školských zariadení Elokované pracovisko, Železničná 287/9, Poltár, ako súčasť Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec.
 
Centrum poradenstva a prevencie, Martina Rázusa má dve elokované pracoviská:
Elokované pracovisko, Dr. Herza 145/8, Lučenec akom súčasť Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec.
Elokované pracovisko, Železničná 287/9, Poltár, ako súčasť Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec.
 
Mgr. Margaréta Chrienová riaditeľka CPP
 

Podklady k žiadosti o pridelenie asistentov učiteľa na školský rok 2023 / 2024

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ.

Radi by sme Vás usmernili pri predkladaní požiadaviek o odporúčanie k prideleniu asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Aby bolo možné vypracovať a objektívne posúdiť aktuálnu potrebu pridelenia asistenta učiteľa ku žiakom so ŠVVP, potrebujeme:

 

1) Žiadosť školy o pridelenie asistenta učiteľa ku žiakom – spolu so zoznamom žiakov, u ktorých o asistenta učiteľa žiadate, pričom:

 • uvedení žiaci by mali mať pre lepšiu identifikáciu uvedené meno, priezvisko  a dátum narodenia,
 • mali by mať uvedené, v ktorom centre boli naposledy diagnostikovaní a vedení – CPP  Lučenec  alebo CŠPP K. Supa, Lučenec (zariadenie, ktoré sa s nami zlučovalo).

 

2) Vyhodnotiť aktuálnu potrebu pridelenia AU, pričom môžete využiť jednu z možností:

 • podklady k žiadosti o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa viď príloha,
 • alebo prekopírované hodnotenia integrovaných žiakov (zvyknú ku polroku vypracovať triedni učitelia spolu s vyučujúcimi daných predmetov a odovzdať školskému špeciálnemu pedagógovi). V prípade, že nám školskí špeciálni pedagógovia už hodnotenia integrovaných žiakov poslali (zvyknú ich niektorí posielať v rámci dobrej spolupráce do poradne priebežne), nie je ich potrebné prikladať znovu,
 • alebo iná aktuálna pedagogická charakteristika žiaka, kde sú zhrnuté jeho ťažkosti.

 

Veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu.

 

Mgr. Margaréta Chrienová

riaditeľka CPP Lučenec

 

Podklady k žiadosti o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa

Oznam

Centrum poradenstva a prevencie v Lučenci získalo hnuteľné veci vďaka finančnej podpore Ministerstva financií Slovenskej republiky a tiež vďaka realizácii podujatia EYOF Banská Bystrica 2022.

Voľné pracovné miesta

ZLUČOVANIE ZARIADENÍ A ZMENA NÁZVU

Vážení riaditelia škôl, učitelia, odborní zamestnanci, žiaci, rodičia, všetci, čo s nami spolupracujete...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 161n, ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe písomného oznámenia zriaďovateľa, Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, Banská Bystrica vydalo potvrdenie o zlúčení: Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec s Centrom špeciálno – pedagogického poradenstva a prevencie, Karola Supa 48, Lučenec, ako súčasti Spojenej školy internátnej, Karola Supa 48, Lučenec a potvrdilo ich zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1. januára 2023.

Od 1.januára 2023 budeme mať nový názov zariadenia: Centrum poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec, súčasťou ktorého sa stáva Elokované pracovisko, Karola Supa 48, Lučenec.

 

Ďalšie potrebné informácie budeme dopĺňať postupne.
Mgr. Margaréta Chrienová
riaditeľka CPPPaP Lučenec

Termínovník služieb a aktivít na školský rok 2022 /2023