Aktuality

Podpora pre školy a zariadenia v súvislosti so šírením poplašných správ

Zverejňujeme podporné dokumenty vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktoré zohľadňujú situáciu na základných školách v súvislosti so šírením poplašných správ ohľadom umiestnení výbušnín. 

Vytvorené dokumenty slúžia ako podpora pre školy, ale aj prácu s deťmi/žiakmi a ich rodičmi, ktorí sa na Vás v tejto situácii môžu obrátiť.

PODPORNÉ DOKUMENTY:

Leták pre vedenie školy

Ako hovoriť s deťmi

Čo pomôže, ak urobím teraz

Stabilizačné techniky

Žiadosť o vyjadrenie k PO - pôsobenie pedagogického asistenta v triede

Pre viac informácií kliknite SEM.

 

DOSTALI SME OCENENIE ZA NAJINŠPIRATÍVNEJŠIE AKTIVITY V RÁMCI TÝŽDŇA KARIÉRY, KTORÉ OCENILO ZDRUŽENIE PRE KARIÉROVÉ PORADENSTVO A ROZVOJ KARIÉRY PRE ROK 2023

Dňa 12.12.2023 sme v spolupráci s Gymnáziom vo Fiľakove pripravili program pre kariérových a výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, sociálnych pedagógov, digitálnych koordinátorov ,ale aj učiteľov informatiky základných škôl a stredných škôl, ktorí sa venujú prevencii na škole.

 

Jedným z hlavných odborníkov, ktorý viedol tému informačnej bezpečnosti, bol Ing. Jaroslav Oster, konzultant pre oblasť informačnej bezpečnosti a prevencii IT kriminality v spoločnosti Info consult, s.r.o.

 

Ďakujeme za spoluprácu základným a stredným školám okresu Lučenec a Poltár, ale hlavne pánovi riaditeľovi Gymnázia vo Fiľakove, Mgr. Jurajovi Péterovi. Práve on bol tvorcom tejto skvelej myšlienky a prizval nás do spolupráce. Viedol tiež blok, ktorý bol venovaný Zaujímavostiam zo sveta umelej inteligencie.

 

Za naše zariadenie patrí poďakovanie Mgr. Miroslave Tomišovej, kariérovej poradkyni ako aj PhDr. Kataríne Majerovej Kropáčovej, PhD., sociálnej pedagogičke v našom zariadení.

POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU

Centrum poradenstva a prevencie v Lučenci sa od februára 2023 zapojilo do Plánu obnovy a odolnosti SR.
Cieľom projektu bola podpora prepojenia systému poradenstva a prevencie s podporou vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) v školskom roku 2022/2023.
 
Financie na tento účel sú čerpané z Komponentu 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania, Reformy 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov.
 
Prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti sme v našom zariadení zamestnávali 12 pedagogických asistentov v školách regiónu Lučenec a Poltár.
 
Projekt sa pomaly chýli ku koncu. 31.8.2023 sa rozlúčime s pedagogickými asistentmi v našom zariadení. Chceli by sme sa poďakovať za spoluprácu riaditeľom spolupracujúcich škôl ako aj samotným pedagogickým asistentom. Väčšina pedagogických asistentov ostáva pracovať v rezorte školstva.
 
Zapojené školy :
• ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
• ZŠ, Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec
• ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II/ 3079, 984 03 Lučenec
• ZŠ s MŠ Hany Ponickej, Družstevná 11, 985 11 Halič
• ZŠ Divín, Lúčna 8, 985 52 Divín
• ZŠ, Školská 9, 985 54 Lovinobaňa
• ZŠ, Školská 1, 986 01 Fiľakovo
• ZŠ, Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
• ZŠ, Školská 3, 987 01 Poltár
• ZŠ, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou
• ZŠ s MŠ, Banská 1176/47, 985 22 Cinobaňa
• ZŠ, Hlavná ulica 86/29, 985 26 Málinec
 
Mgr. Margaréta Chrienová, riaditeľka CPP
 

Zverejnenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, 984 01 Lučenec

Oznam pre verejnosť

Vážení riaditelia škôl, učitelia, odborní zamestnanci, žiaci, rodičia, všetci, čo s nami spolupracujete...
 
Oznamujeme verejnosti, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa mení sieť škôl a školských zariadení nasledovne:
S účinnosťou od 28.2.2023 bolo vyradené Elokované pracovisko, Karola Supa 48, Lučenec ako súčasť Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec zo siete škôl a školských zariadení.
 
Naopak, s účinnosťou od 1.marca 2023 sa zaradilo do siete škôl a školských zariadení Elokované pracovisko, Dr. Herza 145/8, Lučenec ako súčasť Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec. S účinnosťou od 1.marca 2023 sa zaraďuje do siete škôl a školských zariadení Elokované pracovisko, Železničná 287/9, Poltár, ako súčasť Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec.
 
Centrum poradenstva a prevencie, Martina Rázusa má dve elokované pracoviská:
Elokované pracovisko, Dr. Herza 145/8, Lučenec akom súčasť Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec.
Elokované pracovisko, Železničná 287/9, Poltár, ako súčasť Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec.
 
Mgr. Margaréta Chrienová riaditeľka CPP
 

Podklady k žiadosti o pridelenie asistentov učiteľa na školský rok 2023 / 2024

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ.

Radi by sme Vás usmernili pri predkladaní požiadaviek o odporúčanie k prideleniu asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Aby bolo možné vypracovať a objektívne posúdiť aktuálnu potrebu pridelenia asistenta učiteľa ku žiakom so ŠVVP, potrebujeme:

 

1) Žiadosť školy o pridelenie asistenta učiteľa ku žiakom – spolu so zoznamom žiakov, u ktorých o asistenta učiteľa žiadate, pričom:

  • uvedení žiaci by mali mať pre lepšiu identifikáciu uvedené meno, priezvisko  a dátum narodenia,
  • mali by mať uvedené, v ktorom centre boli naposledy diagnostikovaní a vedení – CPP  Lučenec  alebo CŠPP K. Supa, Lučenec (zariadenie, ktoré sa s nami zlučovalo).

 

2) Vyhodnotiť aktuálnu potrebu pridelenia AU, pričom môžete využiť jednu z možností:

  • podklady k žiadosti o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa viď príloha,
  • alebo prekopírované hodnotenia integrovaných žiakov (zvyknú ku polroku vypracovať triedni učitelia spolu s vyučujúcimi daných predmetov a odovzdať školskému špeciálnemu pedagógovi). V prípade, že nám školskí špeciálni pedagógovia už hodnotenia integrovaných žiakov poslali (zvyknú ich niektorí posielať v rámci dobrej spolupráce do poradne priebežne), nie je ich potrebné prikladať znovu,
  • alebo iná aktuálna pedagogická charakteristika žiaka, kde sú zhrnuté jeho ťažkosti.

 

Veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu.

 

Mgr. Margaréta Chrienová

riaditeľka CPP Lučenec

 

Podklady k žiadosti o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa

Oznam

Centrum poradenstva a prevencie v Lučenci získalo hnuteľné veci vďaka finančnej podpore Ministerstva financií Slovenskej republiky a tiež vďaka realizácii podujatia EYOF Banská Bystrica 2022.

Voľné pracovné miesta

ZLUČOVANIE ZARIADENÍ A ZMENA NÁZVU

Vážení riaditelia škôl, učitelia, odborní zamestnanci, žiaci, rodičia, všetci, čo s nami spolupracujete...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 161n, ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe písomného oznámenia zriaďovateľa, Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, Banská Bystrica vydalo potvrdenie o zlúčení: Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec s Centrom špeciálno – pedagogického poradenstva a prevencie, Karola Supa 48, Lučenec, ako súčasti Spojenej školy internátnej, Karola Supa 48, Lučenec a potvrdilo ich zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1. januára 2023.

Od 1.januára 2023 budeme mať nový názov zariadenia: Centrum poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec, súčasťou ktorého sa stáva Elokované pracovisko, Karola Supa 48, Lučenec.

 

Ďalšie potrebné informácie budeme dopĺňať postupne.
Mgr. Margaréta Chrienová
riaditeľka CPPPaP Lučenec