Centrum poradenstva a prevencie 

Centrum poradenstva a prevencie v Lučenci má viac ako 50 – ročnú históriu odbornej psychologickej a pedagogickej starostlivosti o deti a mládež v regióne Lučenec a Poltár.

Centrum je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. V zmysle § 130 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov vykonáva odbornú činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Systém poradenstva a prevencie tvoria zariadenia poradenstva a prevencie a v školách pedagogickí zamestnanci, školský podporný tím alebo odborní zamestnanci školy.

Poradenská činnosť sa poskytuje aj zákonným zástupcom detí alebo žiakov, zástupcom zariadenia, pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom.

Odborní zamestnanci centra multidisciplinárne spolupracujú najmä so zákonnými zástupcami, zástupcami zariadenia, školami, zamestnávateľmi, orgánmi verejnej správy a ďalšími subjektami, ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním.

 

 

Aké činnosti realizujeme

Centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérového rozvoja.

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov, § 131, ods. 4 centrum zabezpečuje činnosti podpornej úrovne tretieho  a štvrtého stupňa.

 

Činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa zahŕňajú

 1. a) základnú diagnostiku, čiastkovú diagnostiku alebo komplexnú diagnostiku,
 2. b) poradenstvo,
 3. c) prevenciu,
 4. d) intervenciu,
 5. e) krízovú intervenciu,
 6. f) terapiu,
 7. g) rehabilitáciu a reedukáciu,
 8. h) metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia.

 

Činnosti podpornej úrovne štvrtého stupňa vykonáva odborný zamestnanec centra poradenstva a prevencie a  nadväzujú na činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa a dopĺňajú komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť v rámci centra poradenstva a prevencie. Činnosti podpornej úrovne štvrtého stupňa zahŕňajú

 

 1. a) špecializované odborné činnosti,
 2. b) poradenstvo,
 3. c) prevenciu,
 4. d) špecializovanú diagnostiku, komplexnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku,
 5. e) terapiu,
 6. f) rehabilitáciu a reedukáciu,
 7. g) zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok,
 8. h) metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia.

 

Centrum poradenstva a prevencie poskytujú deťom, žiakom, zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia, zamestnancom škôl a školských zariadení odborné činnosti  bezplatne.

 

Kto sú naši klienti

V zmysle Vyhlášky č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie centrum poradenstva a prevencie vykonáva odbornú činnosť pre:

 1. deti od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie,
 2. deti, žiakov a študentov od prijatia na predprimárne vzdelávanie do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie,
 3. rodičov alebo inú fyzickú osobu než rodiča, ktorá má neplnoleté dieťa podľa písmena a) alebo písmena b) zverené do osobnej starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej len „zákonný zástupca“),
 4. zástupcu zariadenia, v ktorom neplnoleté dieťa podľa písmena a) alebo písmena b) vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, rozhodnutie súdu o uložení neodkladného opatrenia, rozhodnutie súdu o nariadení výchovného opatrenia alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zástupca zariadenia“),
 5. poručníka neplnoletého dieťaťa podľa písmena a) alebo písmena b),
 6. školský podporný tím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl, školských zariadení a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane metodickej činnosti a supervíznej činnosti.