Aktuality

Termínovník služieb a aktivít na školský rok 2022 /2023

Informácie v súvislosti s vojenským útokom na Ukrajinu

Situácia a konflikt, s akým sa dnes stretávame v nás spúšťajú vlnu neistoty, strachu, úzkostí a pochybností. Tak ako sa dotýka nás dospelých, tak sa dotýka aj našich detí. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci je tu pre všetkých ktorí potrebujú pomoc a podporu. V prípade potreby poskytneme deťom , rodičom krízovú intervenciu, ako aj poradenstvo pri riešení náročných životných situácií. Krízovú intervenciu poskytujú odborníci, ktorí majú absolvované výcviky v danej oblasti. Môžete sa na nás obrátiť na nasledovných telefónnych číslach:
047/ 43 32 300
047/43 33 800
047/ 42 22 370

0911 250 243

Deň prevencie v Prednej hore

Deň prevencie pre koordinátorov prevencie, odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a tých, ktorí sa venujú prevencii v škole.
Deň prevencie v Prednej hore

Pracovná porada riaditeľov, koordinátorov prevencie 1. a 2.stupňa ZŠ

Dňa 25. septembra 2019 sa v kongresovej sále hotela Clavis v Lučenci zrealizovalo spoločné stretnutie odborných zamestnancov CPPPaP s riaditeľmi a koordinátormi prevencie základných škôl okresu Lučenec a Poltár. Pracové stretnutie otvorila riaditeľka Mgr. Margaréta Chrienová, ktorá všetkých privítala a odprezentovala aktuálne informácie o CPPPaP.

PhDr. Judita Ágoštonová, vedúca oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine predstavila činnosť oddelenia a kompetencie oddelenia.

Vyhodnotenie prieskumu – PRIESKUM 2019 prezentoval Ing. Jaroslav Oster - OZ Preventista, ktorý svojimi skúsenosťami a vysokou odbornosťou dopĺňal výsledky prieskumu a upozorňoval na riziká spojené s „bezpečím/ nebezpečím“ virtuálneho prostredia.

Adresnosť prevencie sme zabezpečili ponukou preventívno-výchovnej činnosti, preventívnych programov pre školy od oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP. Tieto činnosti odprezentoval PhDr. et. Mgr. Alexander Hariš. Ponuka reaguje na potreby škôl, ktoré boli zachytené vo výsledkoch prieskumu. V závere pracovného stretnutia riaditeľka Mgr. Margaréta Chrienová poďakovala za účasť na pracovnej porade a v neposlednom rade poďakovala Ing. Jaroslalvovi Osterovi z OZ Preventista za vynikajúcu spoluprácu.

Sme radi, že sme mohli prepojť CPPPaP s riaditeľmi a koordinátormi prevencie na spoločnom pracovnom stretnutí.

PhDr.Katarína Majerová Kropáčová, PhD. - zástupkyňa riaditeľky a vedúca oddelenia sociálneho vývinu a prevencie

„Okrúhly stôl“

CPPPaP a OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu zorganizovali dňa 10.04.2019 pracovné stretnutie, určené pre riaditeľov základných škôl okresu Lučenec. Na stretnutí s názvom „Okrúhly stôl“ . bol predstavený projekt, do ktorého sa základné školy môžu bezplatne zapojiť.

Prevencia trochu inak

Dňa 27.03.2019 CPPPaP v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici zrealizovalo zážitkový workshop pod názvom „Prevencia trochu inak“

Dni boja proti drogám a iným sociálno-patologickým javom

Dni boja proti AIDS