Školská spôsobilosť

Odborné činnosti poskytované deťom v oblasti školskej spôsobilosti

Naše Centrum poradenstva a prevencie ( ďalej len „CPP“) posudzuje úroveň školskej spôsobilosti u detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie, ale aj u tých, ktoré nedosiahnu 6. rok veku do 31. augusta daného školského roku, u ktorých  zákonní zástupcovia  (ďalej len  „ZZ“ ) majú záujem o takýto druh vyšetrenia a súhlasia s ním.

                         

Depistáž

Realizovaná je psychológom skupinovo v priestoroch MŠ.

Je zameraná na orientačné zisťovanie úrovne schopností dieťaťa  v hlavných oblastiach ako je grafomotorika, senzomotorické schopnosti, vizuálna diferenciácia, priestorová orientácia, výslovnosť a slovná zásoba, sluchová analýza a syntéza,  pozornosť a pamäťové schopnosti.

 

O depistáž môže  požiadať MŠ (so súhlasom ZZ detí) najmä preto, aby v poslednom školskom roku prípravy mali možnosť primerane stimulovať deti po odbornom poradenstve v spolupráci so ZZ tak, aby deti zvládli nástup školských nárokov bez ťažkostí.

O výsledkoch depistáže je ZZ informovaný psychológom CPP ústne, formou odbornej konzultácie, prípadne je vypracovaný písomný záznam, v ktorom  je stručne uvedené, ktoré oblasti boli v depistáži sledované a či dieťa dosahuje optimálnu úroveň týchto schopností alebo je potrebná ďalšia stimulácia, prípadne podľa potreby odporúčame ďalšie vyšetrenie .

 

Komplexná diagnostika školskej spôsobilosti

Individuálne  vyšetrenie je realizované na žiadosť a so súhlasom ZZ v priestoroch  CPP.

Cieľom je správne posúdiť a diagnostikovať školskú spôsobilosť dieťaťa  pred nástupom  školy, aby po zaškolení malo čo najväčšiu šancu osvojiť si potrebné vedomosti a zručnosti a zároveň sociálne a emocionálne zapadnúť do kolektívu,  pretože v prípade zlyhania už nie je možné zaradiť ho späť do MŠ.

Výstupom z posúdenia školskej spôsobilosti je písomné vyjadrenie so súhlasom

  • na prijatie dieťaťa na výnimočné plnenie povinnej školskej dochádzky
  • na pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole .

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom  zákonného zástupcu, alebo zástupcu zariadenia.