Bezplatná starostlivosť v Lučenci

047/433 23 00

Psychologická poradňa Lučenec - psychologické poradenstvo, výchovný poradca, CPPPaP

Termínovník služieb a aktivít CPPPaP v Lučenci na školský rok 2020/2021

D
E
P
I
S
T
Á
Ž
Orientačné posúdenie školskej spôsobilosti v MŠ 1. Žiadosť MŠ o realizáciu depistáže
2. Informovaný súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa na depistážnom vyšetrení školskej spôsobilosti zaslať spolu so zoznamom predškolákov, ktorí sa zúčastnia depistážneho vyšetrenia najneskôr do 27. novembra 2020
D
I
A
G
N
O
S
T
I
K
A
Prihlášky na individuálne vyšetrenia detí MŠ
(školská zrelosť, predčasné zaškolenie a iné...)
Vyplnenú Správu MŠ o dieťati a pedagogickú charakteristiku zasielať najneskôr do 31. marca 2021
Prihlášky na individuálne vyšetrenia žiakov ZŠ
(školská zrelosť, problémy v učení, v správaní, posúdenie intelektového nadania)
Žiadosť o psych. vyšetrenie na základe zápisu do 1. roč. ZŠ, žiadosť o psych. alebo špec.pedagogické vyšetrenie s prílohami (pedagogická charakteristika, školský dotazník) zasielať priebežne najneskôr do 30. apríla 2021
Prihlášky na individuálne vyšetrenia žiakov SŠ
(písomné vyjadrenie žiakov zo ZZ k maturitnej skúške, problémy v učení a správaní a iné ...)
Žiadosť o psych. a špec.ped. vyšetrenie s pedagogickou charakteristikou zasielať priebežne najneskôr do 30. apríla 2021
Skupinová psychologická diagnostika v ZŠ –
kariérové poradenstvo pre 8.,9.roč.
Písomné žiadosti zasielať najneskôr do 30. októbra 2020
Skupinová psychologická diagnostika v SŠ - kariérové poradenstvo Písomné žiadosti zasielať najneskôr do 30. októbra 2020
Sociálna diagnostika tried Písomné žiadosti a informovaný súhlas zákonného zástupcu zasielať priebežne najneskôr do 30. apríla 2021
P
R
E
V
E
N
C
I
A
Preventívno-výchovné činnosti Písomné žiadosti zasielať priebežne najneskôr do 30. apríla 2021
Preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ
(v rámci univerzálnej primárnej prevencie)
Písomné žiadosti s informovaným súhlasom zákonného zástupcu ako aj súhlasom riaditeľa školy zasielať priebežne najneskôr do 27. novembra 2020
Preventívne programy pre ZŠ, SŠ
(v rámci selektívnej – sekundárnej prevencie)
Písomné žiadosti posielať priebežne najneskôr do 31. marca 2021
P
O
R
A
D
Y
Porady kariérových poradcov Október 2020
Marec 2021
Porady koordinátorov prevencie MŠ, ZŠ, SŠ 29. septembra 2020
Október 2020
Termíny porád budú priebežne zverejňované.
A
K
C
I
E
Týždeň boja proti drogám 16.11.2020 – 20.11.2020
Metodické vedenie sociálnych pedagógov 1x štvrťročne
Metodické vedenie školských psychológov 1x polročne
Vedenie špeciálnych pedagógov 1x polročne