Bezplatná starostlivosť v Lučenci

047/433 23 00

Psychologická poradňa Lučenec - psychologické poradenstvo, výchovný poradca, CPPPaP

Odborné poradenské služby

Služby pedagogicko-psychologickej poradne Lučenec - psychológ zadarmo

V našom centre sú Vám k dispozícii

 • psychológovia
 • špeciálni pedagógovia
 • sociálni pedagógovia

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje

 • odbornú pedagogicko-psychologickú a preventívnu starostlivosť pre deti a mládež
 • metodickú a informačnú pomoc a konzultácie školám
 • poradenstvo rodičom (zákonným zástupcom) detí najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, rozvíjania nadania, profesijnej a kariérovej orientácie a prevencie delikventného vývinu.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Naši odborní zamestnanci zároveň pôsobia v materských, základných aj stredných školách.


Služby pedagogicko-psychologickej poradne Lučenec - psychologická ambulancia

Psychologická poradňa poskytuje

 • Diagnostika - psychologická, špeciálno-pedagogická, sociálna
 • Poradenstvo - psychologické, špeciálno-pedagogické a sociálne
 • Špeciálno-pedagogická reedukácia
 • Psychoterapia
 • Školská zrelosť
 • Starostlivosť o nadané deti a žiakov
 • Profesijná orientácia a voľba povolania
 • Prevencia sociálno-patologických javov
 • Poradenské komunity
 • Odborno-metodická činnosť pre školy
 • Program STREDA