Bezplatná starostlivosť v Lučenci

047/433 23 00

Psychologická poradňa Lučenec - psychologické poradenstvo, výchovný poradca, CPPPaP

CPPPaP v Lučenci - pedagogicko-psychologické poradenstvo

Služby poskytujeme bezplatne, v slovenskom aj maďarskom jazyku na pracoviskách v Lučenci a Poltári. Prevádzková doba: každý pracovný deň od 7:00 - 15:00 hod. Pozrite si kompletnú ponuku služieb.
Podateľňa

podatelna@cpppaplc.sk

Riaditeľka

riaditelka@cpppaplc.sk

Riaditeľský úsek | Odborné činnosti ekonomické, personálne, prevádzkové

Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine

Pracovisko: Lučenec, M. Rázusa 25
Tel.: 047/43 32 300

Elokované pracovisko - Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie

Pracovisko: Lučenec, Dr. Herza 8
Tel.: 047/43 33 800

Elokované pracovisko Poltár

Pracovisko: Poltár, Železničná 9
Tel.: 047/42 22 370

Na materskej dovolenke je:

* Mgr. Stela Marcineková, psychológ