Bezplatná starostlivosť v Lučenci

047/433 23 00

Psychologická poradňa Lučenec - psychologické poradenstvo, výchovný poradca, CPPPaP

Voľné pracovné miesta

Aktuálne nemáme žiadne voľné pracovné miesto.

Koronavírus

Vážení rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci...

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa č. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhlásených uznesením vlády SR č. 587 z 30. decembra 2020 a na prijatie opatrení podľa č. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších predpisov, kedy s účinnosťou od 8. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú, bod 3. obnovuje prevádzku, a) školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti.

Na základe uvedených dokumentov odo dňa 8.februára 2021 obnovujeme prevádzku Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, M. Rázusa 25, 984 01 Lučenec, avšak len v rozsahu uvedenom v Rozhodnutí ministra školstva SR:  poskytovanie individuálnej odbornej činnosti. V Manuáli Návrat do škôl od 8.2.2021 je uvedené, že školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie môže poskytovať odbornú činnosť prezenčne – len individuálne a so zameraním na individuálne poradenstvo a terapiu.

V Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci budú zamestnanci od 8.2.2021 naďalej pracovať formou home office, s preferovaním dištančnej formy odbornej starostlivosti v záujme ochrany zdravia.

V prípade potreby klientov o prezenčné poradenstvo a terapiu, tieto činnosti budú odbornými zamestnancami zabezpečené prezenčne.

Odborní zamestnanci si splnia svoje povinnosti v zmysle Vyhlášky č. 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Pre klientov zariadenia a ich zákonných zástupcov, bude nevyhnutné, aby tiež splnili podmienky vstupu do prevádzky uvedené vo Vyhláške 47 Úradu verejného zdravotníctva SR.

Týmito opatreniami budeme aktívne prispievať k tomu, aby sa riziko nákazy (a jej ďalšieho šírenia) koronavírusom na pracovisku minimalizovalo.

Mgr. Margaréta Chrienová riaditeľka CPPPaP


Vážení rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci.

Oznamujeme verejnosti, že na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, kedy vláda obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1.januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021 a Vyhlášky č. 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí zo dňa 31.12.2020, bude Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Lučenec, v čase od 1.1.2021 do 24.1.2021, prípadne do odvolania, všetky jej pracoviská
Z A T V O R E N É.

SLUŽBY PRE KLIENTOV NÁŠHO ZARIADENIA BUDEME ZABEZPEČOVAŤ DIŠTANČNE.

Počas tohto obdobia zamestnanci CPPPaP Lučenec, všetkých jeho pracovísk, pracujú formou home office a majú pevne stanovený pracovný čas od 7.00 do 15.00. V tomto čase sme k dispozícii pre našich klientov, zákonných zástupcov ako aj pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

Klientom centra poskytujeme telefonické ako aj e–mailové konzultácie v čase náročnej životnej situácie pre žiakov, rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov škôl a verejnosť v okrese Lučenec a Poltár. Cieľom je poskytnúť žiakom, rodičom, učiteľom, odborným zamestnancom škôl a širokej verejnosti informácie, poradenstvo a podporné konzultácie týkajúce sa týchto oblastí:

  • krízová intervencia zameraná na situáciu, ktorá aktuálne na Slovensku nastala,
  • zvládanie iných životných situácií,
  • výchovné problémy,
  • problémy v učení,
  • školská zrelosť,
  • problémy v správaní,
  • kariérové poradenstvo.

KRÍZOVÁ INTERVENCIA ZAMERANÁ NA SITUÁCIU, KTORÁ AKTUÁLNE NA SLOVENSKU NASTALA, ZVLÁDANIE INÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÍ

PhDr. et Mgr. Alexander Hariš - 0951 416 508

PORADENSTVO A PODPORNÉ KONZULTÁCIE V OBLASTI PROBLÉMOV V UČENÍ, ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

PhDr. Judita Ágoštonová - 0907 836 399
PhDr. Darina Krupová - 0908 069 450
Mgr. Andrea Koristeková - 0905 791 656
Mgr. Róbert Murgaš - 0905 830 098
Mgr. Michal Bartko - 0944 134 065

PORADENSTVO A PODPORNÉ KONZULTÁCIE V OBLASTI VÝCHOVNÝCH PROBLÉMOV A PROBLÉMOV V SPRÁVANÍ

PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD. - 0908 378 637
PhDr. et Mgr. Alexander Hariš - 0951 416 508

PORADENSTVO A PODPORNÉ KONZULTÁCIE V OBLASTI KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

Mgr. Miroslava Tomišová - 0915 823 222
Mgr. Margaréta Chrienová - 0915 048 234

V čase zatvorenia zariadenia je možné byť v kontakte so zamestnancami centra telefonicky alebo aj komunikovať formou pracovných mailov.

Za pochopenie Vám ďakujem

Mgr. Margaréta Chrienová, riaditeľka CPPPaP


Posudzovanie školskej pripravenosti detí

Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci v školskom roku 2020/2021

Aktualizované podľa Zákona č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021

1. Depistáž v MŠ ( na základe žiadosti MŠ). Ako prvý krok v školskom roku 2020/21 bude CPPPaP realizovať depistáž – orientačné posúdenie školskej pripravenosti ( na základe žiadosti MŠ a v spolupráci s MŠ ) u detí, ktoré sú školopovinné od školského roka 2021/22.

2. Individuálne posúdenie školskej pripravenosti ( na základe žiadosti zákonného zástupcu). Pred zápisom na PŠD na školský rok 2021/2022 bude CPPPaP naďalej priebežne posudzovať školskú pripravenosť dieťaťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku do 31.8.2021, ak zákonný zástupca o to požiada.

Zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky. Ak posudzované dieťa nebude školsky spôsobilé/pripravené, bude sa mu v školskom roku 2021/2022 odporúčať:

  • pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe žiadosti zákonného zástupcu, ku ktorej priložia: - písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, - písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a - informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia CPPPaP bude posudzovať aj školskú pripravenosť dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku do 31.8.2021, ak zákonný zástupca dieťaťa požiada ZŠ o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté, pretože aj tu je zákonný zástupca povinný k žiadosti predložiť aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, okrem súhlasného vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania.

3. Nulté ročníky (na základe žiadosti ZŠ, zákonného zástupcu). Nakoľko sa prechodným ustanovením ustanovila možnosť ešte jeden školský rok 2021/2022 otvoriť, v prípade potreby, nulté ročníky v lokalitách s nedostatočnými kapacitami v materských školách, bude CPPPaP posudzovať aj vhodnosť zaškolenia a odporúčanie na absolvovanie nultého ročníka, ale len v prípade, ak pôjde o dieťa: - ktoré dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31. 08. 2021, - nedosiahne školskú spôsobilosť, - pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a - vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

Spracovala: PhDr. Judita Ágoštonová, Vedúca OOVaKV


Deň prevencie v Prednej hore

Deň prevencie pre koordinátorov prevencie, odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a tých, ktorí sa venujú prevencii v škole.

Deň prevencie v Prednej hore

Pracovná porada riaditeľov, koordinátorov prevencie 1. a 2.stupňa ZŠ

Dňa 25. septembra 2019 sa v kongresovej sále hotela Clavis v Lučenci zrealizovalo spoločné stretnutie odborných zamestnancov CPPPaP s riaditeľmi a koordinátormi prevencie základných škôl okresu Lučenec a Poltár. Pracové stretnutie otvorila riaditeľka Mgr. Margaréta Chrienová, ktorá všetkých privítala a odprezentovala aktuálne informácie o CPPPaP.

PhDr. Judita Ágoštonová, vedúca oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine predstavila činnosť oddelenia a kompetencie oddelenia.

Vyhodnotenie prieskumu – PRIESKUM 2019 prezentoval Ing. Jaroslav Oster - OZ Preventista, ktorý svojimi skúsenosťami a vysokou odbornosťou dopĺňal výsledky prieskumu a upozorňoval na riziká spojené s „bezpečím/ nebezpečím“ virtuálneho prostredia.

Adresnosť prevencie sme zabezpečili ponukou preventívno-výchovnej činnosti, preventívnych programov pre školy od oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP. Tieto činnosti odprezentoval PhDr. et. Mgr. Alexander Hariš. Ponuka reaguje na potreby škôl, ktoré boli zachytené vo výsledkoch prieskumu. V závere pracovného stretnutia riaditeľka Mgr. Margaréta Chrienová poďakovala za účasť na pracovnej porade a v neposlednom rade poďakovala Ing. Jaroslalvovi Osterovi z OZ Preventista za vynikajúcu spoluprácu.

Sme radi, že sme mohli prepojť CPPPaP s riaditeľmi a koordinátormi prevencie na spoločnom pracovnom stretnutí.

PhDr.Katarína Majerová Kropáčová, PhD. - zástupkyňa riaditeľky a vedúca oddelenia sociálneho vývinu a prevencie

„Okrúhly stôl“

CPPPaP a OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu zorganizovali dňa 10.04.2019 pracovné stretnutie, určené pre riaditeľov základných škôl okresu Lučenec. Na stretnutí s názvom „Okrúhly stôl“ . bol predstavený projekt, do ktorého sa základné školy môžu bezplatne zapojiť.

Prevencia trochu inak

Dňa 27.03.2019 CPPPaP v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici zrealizovalo zážitkový workshop pod názvom „Prevencia trochu inak“

Dni boja proti drogám a iným sociálno-patologickým javom


Červené stužky