Bezplatná starostlivosť v Lučenci

047/433 23 00

Psychologická poradňa Lučenec - psychologické poradenstvo, výchovný poradca, CPPPaP

Psychologická poradňa v Lučenci

CPPPaP v Lučenci má za sebou vyše 50-ročnú históriu odbornej pedagogickej a psychologickej starostlivosti o deti a mládež v regióne.

Naše Centrum je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie zriadeným podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa vyhlášky č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. Poskytujeme starostlivosť v územnej pôsobnosti okresov Lučenec a Poltár.

Komplexné psychologické služby

Poslaním nášho zariadenia je poskytovanie verejných, bezplatných poradenských služieb - ide o komplexné odborné služby psychologického, špeciálno-pedagogického a sociálneho poradenstva.

Naše odborné služby poskytujeme v zmysle § 130 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. deťom a žiakom od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie (okrem detí a žiakov so zdravotným postihnutím).

Psychologické poradenstvo Lučenec - psychológ, psychologické služby

Kto sú naši klienti?

  • deti od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiaci až do ukončenia prípravy na povolanie (okrem detí a žiakov so zdravotným postihom) v MŠ, ZŠ a SŠ
  • rodičia a zákonní zástupcovia detí a žiakov a pedagogickí zamestnanci škôl, školských zariadení
  • organizácie, inštitúcie, ktoré v súvislosti s riešením problémov detí a žiakov najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácií detí a mládeže o to požiadajú

» pozrite si kompletnú ponuku služieb